Vážení zákazníci.

Z důvodu zvýšené poptávky může dojít k drobným zpožděním při expedici objednávek. Děláme vše pro to, aby tato zpoždění byla co nejkratší. Děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení.

Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Vzdušín.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Provozovatelem internetového obchodu je společnost Lavatronic s.r.o., IČ 05633044, se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C vložce 267924, který je také prodávajícím (dodavatelem) z kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupujícím je pak osoba, která je kupující stranou kupní smlouvy. Může jím být spotřebitel, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, nebo osoba, která spotřebitelem není (nespotřebitel).

Pokud se tyto obchodní podmínky vztahují na kupujícího, platí, že se jimi bude řídit jak spotřebitel, tak i nespotřebitel. Pokud se některé ustanovení těchto podmínek výslovně týká spotřebitele, vztahuje se takové ustanovení pouze na spotřebitele, a nikoliv na nespotřebitele.

Informace o ochraně osobních údajů jsou na adrese https://www.vzdusin.cz/ochrana-osobnich-udaju

1. Informace pro spotřebitele

Prodávající tímto informuje spotřebitele o tom, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od sazby operátora kupujícího v případě internetového, resp. telefonického připojení, a kupující je hradí sám,
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím, a to v případě, že byla platba předem v objednávce učiněné kupujícím zaškrtnuta (uvedena),
 3. informace o možnostech a okolnostech odstoupení od smlouvy jsou uvedeny níže v těchto podmínkách,
 4. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
 5. k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy,
 6. ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH.

2. Kupní smlouva

 1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká a přijetím objednávky kupujícího-spotřebitele dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Za případné chyby při přenosu dat dodavatel nenese odpovědnost. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.
 3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 5. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 6. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, a nastane tak nemožnost plnění, informuje o tom neprodleně Kupujícího. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo jeho adresu.
 7. V případě, že je s koupí zboží poskytnut kupujícímu dárek, je s uzavřením kupní smlouvy současně uzavřena darovací smlouva na dárek, kdy prodávající je v takovém případě dárcem a kupující se obdarovaným. Na darovací smlouvu se nevztahují ustanovení o ochraně spotřebitele při koupi zboží. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 9. Slevy, poukazy a dárky zdarma platí po dobu trvání marketingové akce nebo do vyprodání zásob.
 10. Zdarma servis bez starostí platí po dobu trvání záruky v uvedených případech akce.
 11. Lhůta pro převzetí daňového dokladu nebo záručního listu je 14 dnů od přijetí zboží. Způsob převzetí je elektronicky e-mailem nebo tištěnou formou spolu se zbožím.
 12. V případech, kdy je zbožím montovaná dvoudílná klimatizace, prodej a uzavření kupní smlouvy se řídí nařízením EP a Rady (EU) č. 517/2014 a zákona č. 73/2012 Sb.
  Montáž klimatizace je nutné provádět pouze dle příslušných právních předpisů oprávněnou osobou. Dle nařízení EP a Rady (EU) č. 517/2014 a zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů, prodej klimatizace koncovému zákazníkovi není možný bez zajištění odborné montáže k této montáži oprávněnou osobou. Společnost Lavatronic s.r.o. neposkytuje montáž klimatizace. V případě zájmu, zprostředkuje společnost Lavatronic s.r.o. montáž klimatizace s certifikovanou partnerskou firmou -  Filtr Pro s.r.o., IČO : 24142794.
  Při montáži klimatizace jinou společností je zákazník povinen doložit provedení této montáže oprávněnou osobou na základě evidenčního listu, který je součástí každé dodané klimatizace. Před samotným odesláním dvoudílné klimatizace je zákazník povinen podepsat čestné prohlášení o zajištění odborné instalace autorizovanou firmou.

3. Práva z vadného plnění a reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
 5. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle odst. 3.b obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
  1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
  2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.
 6. Ustanovení odst. 3.e obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 7. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle odst. 3.e. obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.
 8. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 9. Doporučený postup vyřízení reklamace:
  1. Pro zahájení reklamace prosím vyplňte formulář na stránce: www.vzdusin.cz/reklamace-a-vraceni
  2. Po vyplnění formuláře budete informováni o založení reklamace
  3. Prodávající kupujícího bude instruovat o následných krocích k uplatnění a vyřízení reklamace, včetně určení způsobu dopravy do servisu.
  4. Prodávající potvrdí kupujícímu e-mailem, kdy právo uplatnil, jakož to i provedení opravy a dobu jejího trvání. Kupujícímu bude vystaven reklamační protokol.
  5. Standardní doba na vyřízení reklamace je 30 dnů.
  6. Spotřebitel bude informován o vyřízení reklamace e-mailem nebo telefonicky ihned po ukončení reklamace. Vždy bude kupujícímu zaslána elektronická verze reklamačního protokolu na jeho e-mailovou adresu. V tomto reklamačním protokolu bude uveden způsob ukončení reklamace.
 10. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 12. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 13. Kupující se má právo poslat reklamované zboží na adresu servisních míst nebo na adresu Prodávajícího Vzdusin.cz, Areál Stazap C1/24, Tiskařská 599/12, 108 00 Praha 10 - Malešice.
 14. V případě uznané reklamace hradí dopravu Prodávající. V případě neuznané reklamace hradí dopravu Kupující.

4a. Doprava a platba

Aktuální informace o možnostech dopravy a platby najdete na stránce www.vzdusin.cz/doprava-platba

4b. Osobní odběr zboží

Pokud kupující nevyužije možnosti zaslání zboží na jím určenou adresu, může kupující již v objednávce využít možnosti vyzvednout zboží na prodejně, a to na konkrétní prodejně dle výběru kupujícího, který učiní již během objednávky. Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží, která mu bude zaslána prodávajícím e-mailem.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní , která běží, jde-li o
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  • o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zejména se jedná o filtry přístrojů);
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • pokud byl nákup učiněn fyzickou osobou podnikající nebo právnickou osobou.
 3. Pokud spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.
 4. V případě Kupní smlouvy, v níž prodávající nenabízí, že při odstoupení od smlouvy vyzvedne zboží, bude platba vrácena spotřebiteli až po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání, že spotřebitel zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 5. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Areál Stazap C1/24, Tiskařská 599/12, 108 00 Praha 10 - Malešice, pro Českou republiku. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno prodávajícímu zpět před uplynutím 14 dnů. Pro tento způsob odstoupení a registraci vráceného zboží slouží formulář na stránce prodejce: vzdusin.cz/reklamace-a-vraceni
 6. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy https://www.vzdusin.cz/odstoupeni-od-smlouvy.pdf poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vzdusin.cz.
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Výše nákladů spojených s vrácením zboží, které nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, je 2 000 Kč vč. DPH. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Zboží spotřebitel vrátí  pokud možno úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Náklady na dopravu zboží zpět prodávajícímu hradí spotřebitel sám. Možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů v zásadě odpovídá klasickému předvedení zboží v obchodě (kamenné provozovně). Nejedná se o bezplatnou půjčovnu na dobu 14 dnů.
 9. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, a to bez ohledu na své zavinění nebo na skutečnost, že poškození způsobila třetí osoba nebo událost. Poškození nebo jiné snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti vráceným finančním prostředkům spotřebiteli, tedy vrátit částku sníženou o částku odpovídající poškození zboží. 
 10. Všechny přístroje lze zapnout i bez rozbalení a použití filtrů. Výměna je nutná z hygienických důvodů. Cena výměny vždy dle aktuálního ceníku jednotlivých filtrů, viz https://www.vzdusin.cz/nahradni-filtry-prislusentsvi
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to na bankovní účet, jehož číslo mu kupující sdělí.
 12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může takto odstoupit od kupní ceny pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na produktové stránce internetového obchodu byla způsobena nevědomě.
 13. Prodávající mimo rozsah zákonných povinností zajistí kupujícímu možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 30 kalendářních dní od převzetí zboží a to za podmínky, kdy je zboží nepoškozeno, nepoužito a vráceno včetně veškerého příslušenství a také originálního obalu. U zboží nesmí dojít ke snížení jeho hodnoty ať nešetrným použitím, vybalením, ale také přepravou. Vždy musí být zajištěn adekvátní obalový materiál pro zpětnou přepravu a zboží včetně obalu musí být chráněno před vlivy přepravy, včetně polepení štítky přepravce.(zabaleno ve folii, papíru, bublinkové folii) Zboží musí být v tomto případě doručeno spotřebitelem k prodávajícímu nejpozději třicátý den od převzetí zákazníkem. Případné poškození či znehodnocení zboží vede ke ztrátě této výhody.
 14. V rámci probíhající akce zajistí prodávající kupujícímu při vrácení zboží ve lhůtě do 30 kalendářních dní dopravu zdarma, tedy na náklady prodávajícího. Výběr typu dopravy je plně v kompetenci prodávajícího, stejně tak jako výběr termínu objednání kurýrní služby, primárně však bude doprava objednána nejpozději do dvou následujících pracovních dní po dni, kdy kupující prodávajícímu oznámil záměr odstoupit od smlouvy a to z doručovací adresy, na kterou bylo zboží prodávajícím zasláno. V některých případech může být zvolen typ přepravy společností Zásilkovna, kdy bude kupujícímu zaslán štítek pro bezplatnou zpětnou přepravu zboží zpět k prodávajícímu. Kupující není povinen využít této akce a má možnost zaslat zboží zpět na své náklady v souladu s předchozími ustanoveními. Této výhody může zákazník využít pouze v případě, kdy je využit online formulář pro odstoupení od smlouvy na stránce https://www.vzdusin.cz/reklamace-a-vraceni Akce dopravy zdarma při odstoupení od smlouvy kupujícím je platná do odvolání. 
 15. V souladu s probíhající akcí pro vrácení nevhodného vánočního dárku platí, že kupující může vrátit zboží do 31.1.2024 a to za podmínky, kdy je zboží nepoškozeno, nepoužito a vráceno včetně veškerého příslušenství a také originálního obalu (originálním obalem není myšleno: ochranná folie, bublinková folie, pásky které sloužily k přepravě zboží ke spotřebiteli). U zboží nesmí dojít ke snížení jeho hodnoty ať nešetrným použitím, vybalením, ale také přepravou. Vždy musí být zajištěn adekvátní obalový materiál pro zpětnou přepravu a zboží včetně obalu musí být chráněno před vlivy přepravy, včetně polepení štítky přepravce (zabaleno v bublinkové či jiné ochranné folii). Zboží musí být v tomto případě doručeno spotřebitelem k prodávajícímu nejpozději 31.1.2024. Případné poškození či znehodnocení zboží vede ke ztrátě této výhody. Náklady na přepravu v tomto případě nese spotřebitel.

6. Prodloužená záruka (příplatková služba)

 1. Každý koncový zákazník má možnost dokoupení Prodloužené záruky u vybraných produktů na e-shopu Vzdušín.cz. Přímo u tohoto produktu, nebo následně v košíku tak může Prodlouženou záruku přidat k vybranému zboží. Pokud u zboží není nabídka Prodloužené záruky aktivní, vychází se z toho, že u daného produktu Prodloužená záruka zakoupit nelze. Zákazník si sám vybere dobu po kterou chce nad rámec zákonné záruky tuto záruku prodloužit.
 2. Podmínky pro firemního zákazníka (OSVČ, s.r.o., apod) jsou platné ve stejném znění, krom záruční doby základní (24 měsíců), která je pro tyto subjekty 12 měsíců. K této základní době je pak přičtena doba, kterou si takový subjekt dokoupí.
 3. Jak prodloužená záruka funguje?
  • Prodloužená záruka se vztahuje na daný výrobek, ke kterému byla zakoupena. 
  • Prodloužená záruka prodlužuje zákonnou záruku 24 měsíců (12 měsíců). O zakoupenou dobu tak bude prodloužena záruka nad rámec zákonné záruky. Prodloužená záruka se řídí těmito podmínkami.
  • Prodloužená záruka se vztahuje na mechanické, elektronické či elektrické poškození přístroje, které nebylo zapříčiněno v přímé souvislosti se špatným užíváním přístroje, tedy na vady výrobní. Zcela mimo rozsah této záruky je jakékoliv poškození či znefunkčnění přístroje uživatelem, tedy například mechanickým poškozením, pádem, zkratem nebo užíváním v nesouladu s návodem k použití. Například se může jednat o nedodržení pravidelných servisních intervalů.
  • Zákazník, který si zakoupil Prodlouženou záruku, při uplatnění reklamace postupuje stejným způsobem, jako u běžné záruky, více pak zde:  https://www.vzdusin.cz/reklamace 
  • Pokud je součástí zakoupeného zboží služba “Servis bez starostí” je zákazníkovi prodloužena také tato služba. Pokud si zákazník není jist, zda tuto službu u svého zboží může využít, bude kontaktovat zákaznický email info@vzdusin.cz, nebo telefonní linku 216 216 008, kde mu bude sděleno, zda tuto službu může pro zboží využít.
  • Uplatněním Prodloužené záruky služba nezaniká, je v platnosti po celou dobu, pro kterou byla zakoupena.
 4. Prodloužená záruka se nevztahuje na:
  • Na zboží, ke kterému tato služba nebyla zakoupena
  • Na zboží, u kterého uplynula doba, pro kterou byla služba zakoupena.
  • Na zboží, které nebylo používáno v souladu s návodem pro použití.
  • Na zboží, u kterého byla hrubě zanedbána údržba, nebyly pravidelně a včas měněny filtry, nebo nebyly dodrženy pravidelné servisní intervaly.
  • Na zboží, které bylo mechanicky poškozeno ze strany zákazníka
  • Na zboží, u kterého je v platnosti běžná záruka 24 měsíců (12 měsíců), na toto zboží se aplikují pravidla pro běžnou záruku v souladu s Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.
  • Na baterie které jsou dodávány současně s výrobkem, nebo jsou jeho součástí. Například baterie koloběžek, dronů
 5. Postup pro uplatnění Prodloužené záruky.
  • Pro uplatnění Prodloužené záruky platí totožný postup jako pro uplatnění běžné záruky, který je popsán na webové stránce e-shopu: www.vzdusin.cz/reklamace-a-vraceni
  • V případě potřeby pomoci s uplatněním Prodloužené záruky je zákazníkům k dispozici email info@vzdusin.cz, nebo telefonní linka 216 216 008 v časech otevírací doby provozovny, více zde: https://www.vzdusin.cz/kontakty 
 6. Lhůta pro vyřízení uplatněné Prodloužené záruky.
  • Vyřízení reklamace u zboží v době platnosti Prodloužené záruky proběhne běžně do 30 dní, výjimečně však může být tato doba delší, maximálně však 60 dní. O době trvání reklamace nad rámec 30 dní Vás budeme informovat.
  • Nedodržení lhůty 30 dní není regulováno občanským zákoníkem a řídí se pouze těmito podmínkami. Po uplynutí běžné doby 30 dní tak nelze nárokovat vrácení finančních prostředků za zboží, jako je tomu u běžné záruky. Nárokovat vrácení peněz za zboží v plné výši pak lze ve chvíli, kdy by doba reklamace překročila nejzazší termín, tedy lhůtu 60 dní.
 7. Finanční vyrovnání
  • Nebude-li možné zboží opravit nebo nahradit novým výrobkem v době platnosti Prodloužené záruky, bude zákazníkovi nabídnuta primárně alternativa zboží z aktuální nabídky e-shopu Vzdušín.cz s případným doplatkem nebo vrácením části finančních prostředků. Pokud s touto nabídkou zákazník nebude souhlasit, budou mu vráceny veškeré finanční prostředky za zakoupené zboží, vyjma ceny služby Prodloužené záruky, kterou tímto zákazník využil. 
  • Stejně tak se pro uplatnění Prodloužené záruky nevztahují poštovní a doručovací náklady, které zákazníkovi vznikly pro doručení reklamovaného zboží k reklamaci. Tyto doručovací náklady nejsou součástí finančního vyrovnání a nese je pouze koncový zákazník. (vyjma případů, ve kterých je součástí zboží také služba  “Servis bez starostí”, která zajišťuje bezplatné doručení zboží od zákazníka do servisu)
 8. Nemožnost uplatnění prodloužené záruky.
  • V případě, že proběhne reklamace výrobku ke kterému byla zakoupena Prodloužená záruka v době běžné zákonné lhůty 24 měsíců (12 měsíců) a nebude možno reklamovaný výrobek opravit či nahradit novým výrobkem, bude vrácena částka včetně platby za doplňkovou službu Prodloužené záruky.
  • V případě, že během běžné záruční lhůty 24 měsíců (12 měsíců) bude zákazníkovi reklamované zboží nahrazeno novým výrobkem, Prodloužená záruka tímto nebude dotčena a běží dále u nového výrobku tak, jako by se jednalo o výrobek původní.
  • Prodloužená záruka je nepřenositelná, je tedy platná pouze u zákazníka, který zboží zakoupil. Pouze tento zákazník může Prodlouženou záruku využít. Prodejem zboží třetí osobě možnost uplatnění Prodloužené záruky pak zaniká.
 9. Zánik Prodloužené záruky
  • Prodloužená záruka zaniká v případě vrácení zboží koncovým zákazníkem ve lhůtě 14ti dní. V tomto případě je postupováno v souladu s legislativou a zákazníkovi je vrácena plná částka za zakoupené zboží a také platba za doplňkovou službu Prodloužená záruka. Vrácení ve 14ti dnech je dále upraveno v obchodních podmínkách kterými se primárně řídí.
  • Prodloužená záruka kterou nebylo možno využít pro vrácení finančních prostředků při opakované reklamaci v prvních dvou letech (12 měsících)  zaniká. Tedy v případě, kdy bylo zboží reklamováno 2x a při třetí opakované reklamaci se projevila stejná závada , kdy zákazníkovi z tohoto důvodu byla vrácena částka za zakoupené zboží. V tomto případě záruka zaniká pro nemožnost jejího uplatnění a zákazníkovi je vrácena jak částka za zboží, tak plná částka za zakoupení Prodloužené záruky.
  • Prodloužená záruka zaniká po uplynutí doby, pro kterou byla zakoupena.

7. Okamžitá výměna (příplatková služba)

 1. Každý koncový zákazník má možnost dokoupení Okamžité výměny u vybraných produktů na e-shopu Vzdušín.cz. Přímo u tohoto produktu, nebo následně v košíku tak může službu Okamžité výměny přidat k vybranému zboží. Pokud u zboží není nabídka Okamžité výměny aktivní, vychází se z toho, že u daného produktu tuto službu zakoupit nelze. Podmínky pro firemního zákazníka (OSVČ, s.r.o., apod) jsou platné ve stejném znění.
 2. Jak Okamžitá výměna funguje?
  • Okamžitá výměna se vztahuje na daný výrobek, ke kterému byla zakoupena.
  • Okamžitou výměnu lze na zboží využít kdykoli po dobu 24 měsíců od převzetí zboží.
  • Okamžitá výměna se vztahuje na mechanické, elektronické či elektrické poškození přístroje, které nebylo zapříčiněno v přímé souvislosti se špatným užíváním přístroje, tedy na vady výrobní. Zcela mimo rozsah této služby je jakékoliv poškození či znefunkčnění přístroje uživatelem, tedy například mechanickým poškozením, pádem, zkratem nebo užíváním v nesouladu s návodem k použití. Například se může jednat o nedodržení pravidelných servisních intervalů.
  • Zákazník, který si zakoupil službu Okamžité výměny, je při uplatnění reklamace povinen zmínit uplatnění svého práva v rámci služby Okamžité výměny, přičemž postupuje stejným způsobem, jako u běžné reklamace, více pak zde:  www.vzdusin.cz/reklamace-a-vraceni 
  • Pokud je součástí zakoupeného zboží také služba “Servis ZDARMA bez starostí”, má zákazník možnost službu uplatnit současně. Pokud si zákazník není jist, zda tuto službu u svého zboží může využít, bude kontaktovat zákaznický email info@vzdusin.cz, nebo telefonní linku 216 216 008, kde mu bude sděleno, zda tuto službu může pro zboží využít.
  • Uplatněním Okamžité výměny služba zaniká.
 3. Okamžitá výměna se nevztahuje na:
  • zboží, ke kterému tato služba nebyla zakoupena,
  • zboží, u kterého uplynula doba 24 měsíců od prvního převzetí zboží,
  • zboží, které nebylo používáno v souladu s návodem pro použití,
  • zboží, u kterého byla hrubě zanedbána údržba, nebyly pravidelně a včas měněny filtry, nebo nebyly dodrženy pravidelné servisní intervaly,
  • zboží, které bylo mechanicky poškozeno ze strany zákazníka,
  • zboží, které nebylo používáno běžným a přiměřeným způsobem,
  • příslušenství, díly a doplňky výrobku, které jsou dodávány současně s výrobkem, nebo jsou jeho součástí. Například baterie koloběžek (po uplynutí 6 měsíců od zakoupení).
 4. Postup pro uplatnění Okamžité výměny:
  • Pro uplatnění Okamžité výměny platí totožný postup jako pro uplatnění běžné reklamace s tím, že kupující je povinen zmínit uplatnění svého práva v rámci služby Okamžité výměny. Zadání reklamačního případu probíhá přes on-line formulář: www.vzdusin.cz/reklamace-a-vraceni
  • V případě potřeby pomoci s uplatněním Okamžité výměny je zákazníkům k dispozici email info@vzdusin.cz, nebo telefonní linka 216 216 008 v časech otevírací doby provozovny, více zde: https://www.vzdusin.cz/kontakty 
 5. Lhůta pro vyřízení uplatněné Okamžité výměny:
  • Vyřízení reklamace u zboží v době platnosti Okamžité výměny proběhne standardně do 2 pracovních dní od přijetí zboží, výjimečně však může být tato doba delší, maximálně však 5 pracovních dní od přijetí zboží.
  • Standardním způsobem vyřízení uznané reklamace s uplatněnou službou Okamžité výměny je výměna vadného výrobku za výrobek nový.
  • V případě kladného vyřízení požadavku na okamžitou výměnu zboží bude do 2 pracovních dnů od informování zákazníka o vyřízení reklamace:
   • odesláno na doručovací adresu kupujícího nové zboží,
   • nebo zboží připraveno k osobnímu odběru na výdejním místě v Praze - Malešicích,
   • nebo vystaven a proplacen opravný daňový doklad na službu Okamžitá výměna.
 6. Finanční vyrovnání
  • Nebude-li možné zboží opravit nebo nahradit novým výrobkem v době platnosti Okamžité výměny, bude zákazníkovi nabídnuta primárně alternativa zboží z aktuální nabídky e-shopu Vzdušín.cz s případným doplatkem nebo vrácením části finančních prostředků. Pokud s touto nabídkou zákazník nebude souhlasit, budou mu vráceny veškeré finanční prostředky za zakoupené zboží, vyjma ceny služby Okamžité výměny, kterou tímto zákazník využil. 
  • Stejně tak se pro uplatnění Okamžité výměny nevztahují poštovní a doručovací náklady, které zákazníkovi vznikly pro doručení reklamovaného zboží k reklamaci. Tyto doručovací náklady nejsou součástí finančního vyrovnání a nese je pouze koncový zákazník (vyjma případů, ve kterých je součástí zboží také služba “Servis ZDARMA bez starostí”, která zajišťuje bezplatné doručení zboží od zákazníka do servisu).
 7. Nemožnost uplatnění Okamžité výměny.
  • V případě, že proběhne reklamace výrobku, ke kterému byla zakoupena služba Okamžitá výměna v době 24 měsíců od prvního převzetí zboží, a nebude možno reklamovaný výrobek nahradit novým či jiným alternativním výrobkem, bude vrácena částka včetně platby za doplňkovou službu Okamžitá výměna.
  • Okamžitá výměna je nepřenositelná, je tedy platná pouze u zákazníka, který zboží zakoupil. Pouze tento zákazník může Okamžitou výměnu využít. Prodejem zboží třetí osobě možnost uplatnění Okamžité výměny pak zaniká.
 8. Zánik Okamžité výměny
  • Okamžitá výměna zaniká v případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 resp. 30 dní. V tomto případě je postupováno v souladu s legislativou a zákazníkovi je vrácena plná částka za zakoupené zboží a také platba za doplňkovou službu Okamžitá výměna. Vrácení ve 14 dnech je dále upraveno v obchodních podmínkách, kterými se primárně řídí. 
  • Služba Okamžitá výměna zaniká uplynutím 24 měsíců od data nákupu.

8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9. Ochrana osobních údajů kupujících

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.  

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Záznam AP_tracker_TID ukládaný v local storage se používá pro identifikaci zdroje návštěvy v systému TUNE poskytovaném společností 5DM.cz. Je nezbytný pro správné připisování odměn ve věrnostních a cashbackových portálech.

10. Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie. Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci. Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

Jak se zbavit starého spotřebiče?

Proč recyklovat?

Elektrozařízení obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů, jako jsou například kovy, plasty, sklo. Součástí spotřebičů jsou i velmi nebezpečné látky pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium.
Předáním elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním. Více informací na https://www.vzdusin.cz/zpetny-odber

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícíma kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.vzdusin.cz/obchodni-podminky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V Praze 16. 10. 2023

Heureka
Hodnocení zákazníků
1678 recenzí na Heureka.cz
Oveřený zákazník
14/06/2024

Byla mi doporučena čistička vzduchu Olimpia Splendid AURA CARE. Požadavek byl možnost vypnutí ionizátoru, ale nebylo nám předem sděleno že se zároveň s ionizátorem vypne také UV lampa :-(